1 Allmänna försäljningsvillkor

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för och utgör en integrerad del av alla försäljningsavtal som ingås av Dinlaser i egenskap av säljare av designmöbler och olika konsumtionsvaror (nedan kallat ”Dinlaser”).

1.2 Dinlaser erkänner inte kundens (nedan kallad ”kunden”) allmänna villkor, om de inte har godkänts skriftligen av Dinlaser.

1.3 Om Dinlaser:s orderbekräftelse innehåller villkor som skiljer sig från dessa allmänna villkor ska villkoren i Dinlaser:s orderbekräftelse ha företräde.

2 Överenskommelse

2.1 Alla offerter från Dinlaser kan ändras utan föregående meddelande och är giltiga till 30 dagar efter inlämningsdatumet.

2.2 All (online-)försäljning från Dinlaser bekräftas av Dinlaser skriftligen (via e-post, digital bekräftelse eller per post) och godkänns och bekräftas slutligen genom ett digitalt bekräftat försäljningsavtal.

2.3 Dinlaser:s beställning anses vara accepterad även om kunden har begärt att beställningen ska utföras.

2.4 Kundens (order)bekräftelser som avviker från Dinlasers orderbekräftelse är bindande för Dinlaser endast om Dinlaser skriftligen har godkänt dessa avvikelser.

3 Pris och betalningsvillkor

3.1 Det pris som anges i Dinlaser:s orderbekräftelse är ett fast pris och inkluderar 25 % svensk moms.

3.2 Alla skatter och avgifter av alla slag som nu eller i framtiden åläggs av någon statlig myndighet, vare sig federal, statlig eller lokal, direkt eller indirekt på försäljning eller transport av de berörda varorna, ska betalas och bäras av kunden.

3.3 Dinlaser har rätt att höja priset retroaktivt om de faktorer som bestämmer självkostnadspriset har varit föremål för en höjning. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till: Tillverkningskostnader, råvaror och förnödenheter, energi, produkter eller material som Dinlaser köper från tredje part, skatter, tullar, statliga avgifter, fraktkostnader och försäkringspremier. Dinlaser kommer att meddela kunden om en sådan ökning.

3.4 Kvittning eller innehållande av betalningar från kundens sida är inte tillåtet om inte Dinlaser skriftligen har bekräftat att kvittning eller innehållande från kundens sida är tillåtet.

3.5 Kunden kommer att vara i dröjsmål utan påminnelse eller anmaning om han eller hon underlåter att göra förfallna betalningar. En dröjsmålsränta på 12 % per år kan tas ut.

3.6 Dinlaser förblir under alla omständigheter obegränsad ägare till varorna tills kunden har uppfyllt alla skyldigheter och Dinlaser har mottagit full betalning.

3.7 Efter slutförandet kommer ytterligare lagringsavgifter på 1 % av det totala fakturapriset per vecka (med ett minimum på 50 euro per vecka) att tas ut för lagring av varorna om det utestående fakturabeloppet inte har betalats i sin helhet och om Dinlaser inte har vidtagit transportarrangemang inom tio arbetsdagar efter mottagandet av varorna. Avgiften på 1 % kommer att öka varje vecka tills den utestående fakturan är helt betald och fraktarrangemangen är lösta.

3.8 Dinlaser har rätt att kräva minst 100 % förskottsbetalning vid onlineförsäljning av varor.

3.9 Dinlaser:s varor garanteras under en period av tolv månader från kundens inköpsdatum. Om problem uppstår förbehåller sig Dinlaser rätten att avgöra om utbyte eller reparation är lämpligast. Om Dinlaser väljer att ge ytterligare specifika garantier för vissa varor kommer detta att framgå av beställningsformuläret. Dinlasers garantier gäller uttryckligen inte för:

(1) Vattenskador på Dinlaser:s varor;

(2) Skador till följd av reparationer som utförts av tredje part utan Dinlaser:s samtycke;

(3) justeringar av Dinlaser:s varor;

(4) olagligt underhåll av Dinlaser:s varor;

(5) om varorna har använts av Dinlaser för andra ändamål än de som Dinlaser har avsett;

(6) om Dinlaser:s varor används mycket utomhus eller i regn.

4 Leverans och förseningar

4.1 Dinlaser har rätt att göra delleveranser av beställningen. Varje leverans ska betraktas som ett separat kontrakt. Det är kundens ansvar att se till att varorna passar genom dörrar, fönster och/eller hissar. Priserna inkluderar inte leverans med posttjänst. Leveranstiden beror på omständigheterna.

4.2 Dinlaser kommer att befrias från de överenskomna leveranstiderna och tidsfristerna i den mån och så länge som det uppstår omständigheter som avsevärt försvårar utförandet. Betydande hinder för utförandet är alla svårigheter av alla slag, oavsett område och segment i försörjningskedjan, såsom force majeure (t.ex. översvämningar, is, skördebortfall etc.), export- och importrestriktioner, produktionsstörningar, svårigheter att anskaffa varor, driftsstörningar (maskin- eller utrustningshaveri, brand etc.), strejker, personalbrist eller liknande åtgärder, undantagstillstånd eller lastnings- och transportsvårigheter.

4.3 I händelse av ett betydande hinder för utförandet i enlighet med punkt.

4.2 har Dinlaser rätt att med omedelbar verkan och utan ersättning frånträda avtalet eller att förlänga den avtalade leveransperioden med den tid som hindret varar och den tid som krävs för att åtgärda eller leverera. Om en sådan förlängning varar längre än två månader får kunden häva avtalet. Om det blir orimligt för en av parterna att fortsätta avtalet innan förlängningsperioden löper ut, kan denna part dra sig ur avtalet eller säga upp det. Dinlaser meddelar kunden hur lång förlängningsperioden är.

4.4 Vid förlängning av leveransperioden har Dinlaser rätt, men inte skyldighet, att leverera likvärdiga varor inom förlängningstiden eller att ersätta misslyckade leveranser med likvärdiga och likvärdiga varor från tredje part.

4.5 Om kunden är i dröjsmål med att fullgöra någon skyldighet enligt avtalet med Dinlaser har Dinlaser rätt att skjuta upp leveransen med samma antal dagar som kunden var i dröjsmål, plus en rimlig tid för skälig anpassning. Dinlaser har också rätt att skjuta upp sina egna skyldigheter medan kunden är i dröjsmål. Om ett insolvensförfarande inleds mot kundens tillgångar har Dinlaser rätt att antingen avbryta sina skyldigheter eller upphöra med ytterligare leveranser, och alla förluster som uppstår till följd av kundens försummelse ska betalas av kunden.

4.6 Med stöd av tillämplig EU-lagstiftning har Dinlaser rätt att av kunden begära vederbörligen bestyrkta kopior av tulldokument som intygar att de varor som Dinlaser har levererat har övergått till fri omsättning i destinationslandet utanför EU.

5 Inspektion och överensstämmelse med specifikationerna

5.1 Kunden ska inspektera varorna vid leverans och kontrollera att de levererade varorna uppfyller alla avtalsenliga krav.

5.2 Reklamationer om de levererade varorna måste göras skriftligen och tas emot av Dinlaser senast sju (7) dagar från leveransdatumet och inom sju (7) dagar från den dag då varorna upptäcks som inte överensstämmer med kraven. Användning av Varorna utgör ett ovillkorligt godkännande av Varorna och ett avstående från alla anspråk avseende Varorna.

5.3 Korrekt specificerade reklamationer påverkar inte kundens skyldighet att betala priset för Varorna. När Dinlaser mottar ett klagomål har Dinlaser rätt att avbryta alla ytterligare leveranser tills klagomålet har undersökts och befunnits vara ogrundat eller motbevisat, eller tills felet har avhjälpts helt och hållet.

6 Rätt till återvändande

6.1 Beställningar som görs hos Dinlaser omfattas av en ångerfrist på 30 kalenderdagar efter leverans, om inte Dinlaser uttryckligen utesluter detta. Kunden har rätt att returnera de levererade varorna på följande villkor:

i) Varorna får inte vara skadade. Originalförpackningen måste finnas med;

ii) Varorna måste vara i ett skick som är lämpligt för Dinlaser:s återförsäljning;

iii) När Dinlaser har mottagit de returnerade varorna kommer beställningen att annulleras. Eventuella belopp som kunden redan har betalat kommer att återbetalas till kundens konto från den ursprungliga betalningen inom 30 dagar efter uppsägningen.

(iv) Avbeställning av beställningar måste göras skriftligen till Dinlaser.

Följande varor är uttryckligen undantagna från returrätten

1. varor som beställs för affärsprojekt

2. specialtillverkade varor. Sådana specialbeställda och/eller kundanpassade varor får inte returneras.

4 Leverans och förseningar

4.1 Dinlaser har rätt att göra delleveranser av beställningen. Varje leverans ska betraktas som ett separat kontrakt. Det är kundens ansvar att se till att varorna passar genom dörrar, fönster och/eller hissar. Priserna inkluderar inte leverans med posttjänst. Leveranstiden beror på omständigheterna.

4.2 Dinlaser kommer att befrias från de överenskomna leveranstiderna och tidsfristerna i den mån och så länge som det uppstår omständigheter som avsevärt försvårar utförandet. Betydande hinder för utförandet är alla svårigheter av alla slag, oavsett område och segment i försörjningskedjan, såsom force majeure (t.ex. översvämningar, is, skördebortfall etc.), export- och importrestriktioner, produktionsstörningar, svårigheter att anskaffa varor, driftsstörningar (maskin- eller utrustningshaveri, brand etc.), strejker, personalbrist eller liknande åtgärder, undantagstillstånd eller lastnings- och transportsvårigheter.

4.3 I händelse av ett betydande hinder för utförandet i enlighet med punkt.

4.2 har Dinlaser rätt att med omedelbar verkan och utan ersättning frånträda avtalet eller att förlänga den avtalade leveransperioden med den tid som hindret varar och den tid som krävs för att åtgärda eller leverera. Om en sådan förlängning varar längre än två månader får kunden häva avtalet. Om det blir orimligt för en av parterna att fortsätta avtalet innan förlängningsperioden löper ut, kan denna part dra sig ur avtalet eller säga upp det. Dinlaser meddelar kunden hur lång förlängningsperioden är.

4.4 Vid förlängning av leveransperioden har Dinlaser rätt, men inte skyldighet, att leverera likvärdiga varor inom förlängningstiden eller att ersätta misslyckade leveranser med likvärdiga och likvärdiga varor från tredje part.

4.5 Om kunden är i dröjsmål med att fullgöra någon skyldighet enligt avtalet med Dinlaser har Dinlaser rätt att skjuta upp leveransen med samma antal dagar som kunden var i dröjsmål, plus en rimlig tid för skälig anpassning. Dinlaser har också rätt att skjuta upp sina egna skyldigheter medan kunden är i dröjsmål. Om ett insolvensförfarande inleds mot kundens tillgångar har Dinlaser rätt att antingen avbryta sina skyldigheter eller upphöra med ytterligare leveranser, och alla förluster som uppstår till följd av kundens försummelse ska betalas av kunden.

4.6 Med stöd av tillämplig EU-lagstiftning har Dinlaser rätt att av kunden begära vederbörligen bestyrkta kopior av tulldokument som intygar att de varor som Dinlaser har levererat har övergått till fri omsättning i destinationslandet utanför EU.

5 Inspektion och överensstämmelse med specifikationerna

5.1 Kunden ska inspektera varorna vid leverans och kontrollera att de levererade varorna uppfyller alla avtalsenliga krav.

5.2 Reklamationer om de levererade varorna måste göras skriftligen och tas emot av Dinlaser senast sju (7) dagar från leveransdatumet och inom sju (7) dagar från den dag då varorna upptäcks som inte överensstämmer med kraven. Användning av Varorna utgör ett ovillkorligt godkännande av Varorna och ett avstående från alla anspråk avseende Varorna.

5.3 Korrekt specificerade reklamationer påverkar inte kundens skyldighet att betala priset för Varorna. När Dinlaser mottar ett klagomål har Dinlaser rätt att avbryta alla ytterligare leveranser tills klagomålet har undersökts och befunnits vara ogrundat eller motbevisat, eller tills felet har avhjälpts helt och hållet.

6 Rätt till återvändande

6.1 Beställningar som görs hos Dinlaser omfattas av en ångerfrist på 30 kalenderdagar efter leverans, om inte Dinlaser uttryckligen utesluter detta. Kunden har rätt att returnera de levererade varorna på följande villkor:

i) Varorna får inte vara skadade. Originalförpackningen måste finnas med;

ii) Varorna måste vara i ett skick som är lämpligt för Dinlaser:s återförsäljning;

iii) När Dinlaser har mottagit de returnerade varorna kommer beställningen att annulleras. Eventuella belopp som kunden redan har betalat kommer att återbetalas till kundens konto från den ursprungliga betalningen inom 30 dagar efter uppsägningen.

(iv) Avbeställning av beställningar måste göras skriftligen till Dinlaser.

Följande varor är uttryckligen undantagna från returrätten

1. varor som beställs för affärsprojekt

2. specialtillverkade varor. Sådana specialbeställda och/eller kundanpassade varor får inte returneras.